Gozdnica

Twoje miasto ...

Konkurs na stanowisko Lokalny Animator sportu (ORLIK w Gozdnicy)

Dyrektor Domu Kultury w Gozdnicy informuje, iż w wyniku konkurs na stanowisko "Lokalny Animator Sportu na boisku sportowym ORLIK w Gozdnicy, przy ul. Leśnej" zatrudniony został Pan Sebastian Jędrzejewski

 

 

1.Wymagania niezbędne:

 1. Ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 2. Stan zdrowia pozwalający na wykonywania obowiązków animatora
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne
 4. Ukończone studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ze specjalnością instruktorską

lub

            kurs instruktorski w dyscyplinach sportowych zakończony pozytywnym wynikiem   

            egzaminu końcowego

e) Mile widziana udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku  

    nauczyciela, trenera lub instruktora sportu i rekreacji.

 

2.Zakres zadań na stanowisku:

 1. Organizacja imprez, turniejów, mistrzostw sportowych
 2. Sporządzanie i nadzór nad realizacją harmonogramu korzystania z boisk
 3. Prowadzenie rejestru użytkowników obiektu
 4. Przygotowywanie informacji okresowych z działań realizowanych na obiekcie
 5. Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia
 6. Dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego
 7. Przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z Orlika
 8. Popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych na terenie Miasta Gozdnica
 9. Włączanie innych instytucji i organizacji działających na terenie Miasta Gozdnica oraz mieszkańców do działań związanych z propagowaniem zdrowego stylu życia poprzez sport
 10. Współpraca z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w organizacji zajęć sportowych

 

3. Oferty zawierające :

 1. CV ( wraz z numerem telefonu)
 2. List motywacyjny
 3. Dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie
 4. Oświadczenie o stanie zdrowia
 5. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych
 7. Koncepcję pracy

należy składać w Domu Kultury w Gozdnicy , ul. Świerczewskiego 25, 68-130 Gozdnica  w terminie do 30 marca 2016r. do godz. 10°°.

Dyrektor Domu Kultury

w Gozdnicy

Joanna Gajdzińska

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW