Gozdnica

Twoje miasto ...

XVI sesję Rady Miasta Gozdnica VII kadencji

Gozdnica, dn. 26.02.2016r.

OP.0002.1.1.2016

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) zwołuję XVI sesję Rady Miasta Gozdnica VII kadencji, która odbędzie się w dniu 4 marca 2016r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gozdnicy.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Przyjęcie porządku obrad. !
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji Rady Miasta.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miasta.
 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Gozdnica z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Gozdnica za 2015r.
 5. Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest gmina Gozdnica.
 6. Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola publicznego, dla których organem prowadzącym jest gmina Gozdnica.
 7. Uchwała w spawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi o:az zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gozdnica.
 8. Uchwała w sprawie utworzenia Związku Powiatowo Gminnego Powiatu Żagańskiego.
 9. Uchwała w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gozdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. na lata 2016-2018.
 10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gozdnica.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
 13. Przyjęcie uchwały nr 1/16 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gozdnica.
 14. Zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący
Rady Miasta Gozdnica

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW