Gozdnica

Twoje miasto ...

Czy podwyżka opłat za śmieci będzie konieczna? To zależy od nas samych.

Opłata z tytułu wywozu i utylizacji odpadów komunalnych z nieruchomości mieszkaniowych ustalona w Gozdnicy w połowie 2013 roku była najwyższą w okolicy. Przez 2,5 roku funkcjonowania tzw. ustawy śmieciowej, która odpowiedzialnością za los odpadów komunalnych wytworzonych na terenie miasta uczyniła lokalny samorząd, nieustannie wzrastały opłaty ustalane przez okoliczne gminy, stopniowo przybliżając się do poziomu cen w naszym mieście, a niekiedy je przewyższając.

Szczególnie „bogatym” w podwyżki okresem była druga połowa 2015 roku, kiedy praktycznie wszystkie gminy powiatu żarskiego i żagańskiego podniosły znacząco opłaty za śmieci. Związane to było z niedoszacowaniem poprzednich stawek, a także ze znaczącą podwyżką opłat za utylizację odpadów, zapowiadaną od 1 stycznia 2016 roku przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie, który w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami jest wyznaczony dla powiatów żarskiego i żagańskiego jako obowiązkowe miejsce utylizacji i składowania odpadów zmieszanych i biodegradowalnych.

W ubiegłym roku mieszkańcy Gozdnicy z tytułu opłat za śmieci wpłacili 399.933 zł, natomiast koszt odbioru i utylizacji odpadów w 2015 roku wyniósł 412.762 zł, co dało stratę w wysokości 12.829 zł. Od 1 stycznia 2016 roku Zakład Zagospodarowania Odpadów podniósł cenę utylizacji z 243 zł do 294 zł za tonę, co przy 851,2 tonach odpadów dostarczonych do utylizacji w roku 2015, podniesie koszty o 43.411 zł, a po uwzględnieniu deficytu z roku 2015, da ostatecznie niedobór na poziomie 56.240 zł.

Chcąc zrekompensować mieszkańcom Gozdnicy długi okres funkcjonowania wyższych niż gdzie indziej opłat, zamiast wpisując się w ogólny trend dokonać podwyżki, Burmistrz i Rada Miasta postanowili szukać oszczędności w funkcjonowaniu systemu wywozu i utylizacji odpadów.

Z powodu znaczących rozbieżności pomiędzy liczą osób zameldowanych w Gozdnicy (3.200 osób na koniec 2015 r.), a liczba osób ujawnionych w deklaracjach śmieciowych (2.257 osób), rozważano uszczelnienie systemu opłat poprzez zmianę sposobu ich naliczania tj. rezygnując z wnoszenia opłat od osoby/mieszkańca, na rzecz opłat wyliczanych w oparciu o zużycie wody w mieszkaniu. Taki sposób jest dopuszczony ustawą i uwzględniałby w opłatach za śmieci, także osoby krótkotrwale  przebywające w Gozdnicy np. studentów, osoby pracujące za granicą, gości itd., którzy przyjeżdżając na weekendy, czy krótkie urlopy, wytwarzają odpady, które są odbierane z nieruchomości, mimo że osoby te nie figurują w deklaracjach „śmieciowych”. Zużywając wodę podczas swojego krótkiego pobytu w Gozdnicy, osoby te uwzględnione byłyby także  w opłatach za śmieci. Taki system działa m.in. w Szczecinie.

Innym rozważanym wariantem był system segregacji polegający na zbieraniu tylko dwóch frakcji tj. mokrej i suchej. Ta pierwsza to odpady biodegradowalne, a frakcja sucha to pozostałe śmieci. Taki system działa m.in. w Gorzowie i Gdańsku. Ten system zbiórki powinien być tańszy ze względu na brak konieczności dostarczania różnych pojemników na odpady i oddzielnych kursów dla różnych grup odpadów, ale powodowałby, że do Marszowa, razem z frakcją suchą, trafiałyby także odpady typu szkło, plastik, czy papier, które zebrane razem z odpadami zmieszanymi obciążone byłyby opłatą w wysokości 294 zł za tonę. Zebrane selektywnie nie tylko zwolnione byłyby z tej opłaty lecz odsprzedawane byłyby odbiorcom surowców wtórnych. W 2015 roku zebrano takich odpadów 70,5 ton, które wycenia się na ponad 26.000 zł, a to pomniejszyło koszt usługi odbioru odpadów. Dostarczanie do utylizacji razem ze zmieszanymi, 70,5 ton odpadów zbieranych dotychczas selektywnie, kosztowałoby dodatkowo 20.727 zł. Efekt? Raz - nie zyskujemy 26.000 zł, dwa - dopłacamy 20.727 zł. Strata 46.727 zł.. Takiej straty prawdopodobnie nie zrekompensuje tańszy system segregacji na dwie frakcje.

Ostatecznie więc zdecydowano się jedynie na korektę dotychczas obowiązującego sytemu selektywnej zbiórki odpadów, która miała obniżyć koszty odbioru i utylizacji odpadów, a sprowadzała się do:

  • Zniesienia obowiązku selektywnej zbiórki dla odpadów biodegradowalnych, które w 2016 roku można wrzucać do odpadów zmieszanych; w okresie intensywnej wegetacji roślin, odpady zielone będą odbierane także w workach dostarczanych przez Zakłady Usługowe Zachód – wykonawcę usługi odbioru, a nadwyżki w każdym innym worku,
  • Zmniejszenia częstotliwości odbioru odpadów selektywnie zebranych, które po rezygnacji z wyodrębniania frakcji biodegradowalnej stały się mniej uciążliwe w przechowywaniu, przez co możliwe było zmniejszenie częstotliwości ich wywozu,
  • Ograniczenia do 2 razy w roku wywozu odpadów wielkogabarytowych; każdą ilość tych odpadów można w dowolnym terminie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów mieszczącego się na terenie spółki GPWiK przy ul. 3 Maja.

Przy okazji przypominamy, że zmieniony Regulamin utrzymania czystości i porządku w mieście zezwala na wystawiane odpadów wielkogabarytowych nie wcześniej niż na 2 dni przed terminem ich zbiórki, a łamanie Regulaminu jest wykroczeniem.

Wyżej wymienione działania przyniosły oszczędność wynoszącą 10.000 zł w skali roku, co uwidoczniło się w przetargu rozstrzygniętym pod koniec grudnia ubiegłego roku. To mniej niż się spodziewaliśmy, w związku z tym nadal przewidujemy deficyt na tej działalności, który mamy nadzieję zlikwidować poprzez poprawę selektywnego zbierania odpadów. Lepsze segregowanie oznacza:

  • Większy odzysk surowców wtórnych, za które można uzyskać dopłatę,
  • Mniejszy tonaż odpadów dostarczonych do utylizacji, za którą się płaci,
  • Wreszcie, w przypadku złej segregacji potwierdzonej kontrolami i wezwaniami do właściwej segregacji, przejście z opłaty niższej, będącej bonusem za segregację, na opłatę wyższą nie wymagającą segregacji.

Mimo planowanego deficytu na tej działalności, w 2016 roku nie zamierzamy podnosić cen, a w razie utrzymania się niedoboru, planujemy dokonać dopłaty z budżetu miasta. Regionalna Izba Obrachunkowa, kontrolująca finanse gmin, zezwala na krótkotrwałe dopłaty z budżetu lecz jako zasadę przyjmuje samofinansowanie się systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych. Jeśli więc sytuacja nie poprawi się do końca roku 2016, w roku przyszłym konieczna będzie podwyżka opłat za śmieci.

Apelujemy więc o solidarną i przede wszystkim solidną segregację odpadów komunalnych.

Zachęcamy też do tego, by bioodpady i odpady zielone kompostować na terenie swoich nieruchomości, mimo przyzwolenia na wrzucać ich do odpadów zmieszanych. Zmniejszy to tonaż śmieci, za utylizację których musielibyśmy płacić w Marszowie, a to  zwiększy szanse na utrzymanie dotychczasowej ceny odpadów.

* jak segregować odpady
* jak segregować odpady trudne
* harmonogram wywozu 2016

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW