Gozdnica

Twoje miasto ...

regulamin rekrutacji i uczestnictwa w AWK

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ODBIORCÓW MODELU
„Akademia Wiedzy Koniecznej – szkoła jako lokalny ośrodek wiedzy i edukacji w Gozdnicy"

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Model „Akademia Wiedzy Koniecznej – szkoła jako lokalny ośrodek wiedzy i edukacji" został opracowany i jest realizowany w ramach projektu „AWK – nowe oblicze szkoły jako LOWE”, którego Liderem jest Politechnika Wrocławska Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Partner Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „CARPE DIEM” na podstawie umowy o dofinansowanie projektu.
 2. Odbiorcami projektu są osoby dorosłe (w tym: rodzice, osoby bezrobotne i bierne zawodowo, osoby z niepełnosprawnością, osoby po 45 r. życia).
 3. Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
 4. Okres działania ośrodków AWK w Gozdnicy w ramach projektu to: 1 październik 2017r. – 31 marzec 2018 r.
 5. Projekt zakłada uczestnictwo minimum 100 Odbiorców w lokalnym ośrodku wiedzy i edukacji, który utworzy Szkoła Podstawowa w Gozdnicy pod nazwą „Akademia Wiedzy Koniecznej”.

§ 2
KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 1. W Projekcie mogą wziąć udział osoby, które spełnią następujące kryteria rekrutacyjne:
  1. są pełnoletnie tzn. na dzień złożenia deklaracji uczestnictwa mają ukończone 18 lat,
  2. podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie,
  3. podpiszą zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  4. d) w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa zamieszkują na terenie objętym działaniami ośrodka AWK w Gozdnicy i są zainteresowane udziałem w różnorodnych aktywnościach / działaniach realizowanych w ramach projektu.
 2. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w projekcie, Koordynator Projektu zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszeń.

§ 3
PROCEDURY REKRUTACJI

 1. Rekrutacja Odbiorców do projektu będzie prowadzona w sposób ciągły w okresie od 01.10.2017 r. do dnia publikacji ogłoszenia o jej zamknięciu na stronie internetowej Gminy Gozdnica.
 2. W trakcie procesu rekrutacji wyłonionych zostanie minimum 100 Odbiorców.
 3. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z zasadą równych szans poprzez zapewnienie możliwości udziału w projekcie uczestnikom bez względu na płeć, stopień niepełnosprawności oraz miejsce zamieszkania.
 4. Ostateczna kwalifikacja do Projektu będzie odbywała się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, w skład którego wejdzie:
  1. deklaracja uczestnictwa w projekcie,
  2. oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Kandydaci mogą złożyć dokumenty osobiście lub pocztą tradycyjną w ośrodku AWK w Gozdnicy, który swoim działaniem obejmuje teren Gminy Gozdnica.
 6. Zasady kwalifikacji do udziału w projekcie:
  1. kwalifikację odbiorców prowadzi Koordynator ośrodka AWK w Gozdnicy,
  2. kwalifikacja odbiorców nastąpi na podstawie analizy informacji zawartych w deklaracji uczestnictwa,
  3. Koordynator ośrodka AWK w Gozdnicy może odmówić przyjęcia Odbiorcy do projektu w przypadku ...
 7. O zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do projektu kandydat zostanie poinformowany drogą mailową, telefonicznie lub osobiście.
 8. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa w projekcie.
 9. Złożone przez kandydatów dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi.

§ 4
OBOWIĄZKI STRON

 1. Obowiązki Odbiorców:
  1. uczestnictwo w aktywnościach i działaniach realizowanych w ramach ośrodka AWK (wymagana frekwencja wynosi 80% na wybranych zajęciach),
  2. aktywne uczestnictwo w zajęciach, każdorazowe potwierdzanie uczestnictwa podpisem na liście obecności,
  3. udział w badaniach ewaluacyjnych (m.in. wypełnianie ankiet, testów).
 2. Do obowiązków kadry ośrodka AWK należy w szczególności:
  1. zapewnienie wykwalifikowanej kadry merytorycznej,
  2. przygotowanie zajęć w ośrodkach oraz innych usług szkoleniowo-doradczych.
  3. zapewnienie bezpiecznych i dostosowanych do potrzeb Odbiorców warunków realizacji działań w projekcie.
 3. W trakcie uczestnictwa w zajęciach organizowanych w ośrodku AWK obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych substancji odurzających.

§ 5
ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICZENIA W PROJEKCIE

 1. W przypadku rezygnacji z uczestniczenia w Projekcie, Odbiorca zobowiązuje się dostarczyć pisemne oświadczenie o rezygnacji, osobiście bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej do Koordynatora ośrodka AWK w Goznicy w najwcześniejszym możliwym terminie.
 2. Kadra Ośrodka w porozumieniu z Liderem projektu zastrzegają sobie prawo skreślenia Odbiorcy z listy uczestników projektu w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wraz ze złożeniem podpisu pod deklaracją woli uczestnictwa w projekcie niniejszy Regulamin zyskuje za obopólną zgodą moc umowy.
 2. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane na drodze postępowania sądowego. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin udziału w projekcie wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje przez okres realizacji Projektu.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW