Gozdnica

Twoje miasto ...

Notatka z debaty „Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańców Miasta Gozdnica”

W dniu 17 lutego 2015r. w Domu Kultury w Gozdnicy odbyła się debata pn. „Poprawa bezpie-czeństwa i porządku publicznego mieszkańców Miasta Gozdnica” W debacie uczestniczyli:
•    Mieszkańcy Miasta Gozdnica,
•    Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu w osobach:
a)    Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji  mł. insp. Daniela Gotthardta,
b)    Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP Żagań  kom. Andrzeja Deca,
c)    Asystenta zespołu dzielnicowych KP Iłowa asp. sztab. Artura Żabskiego,
d)    Dzielnicowego KP Iłowa asp. sztab. Andrzeja Stróżyka,
e)    Oficera prasowego KPP Żagań podisp. Sylwii Woroniec,
•    Przedstawiciel KP Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu st. kpt. Paweł Grzymała,
•    Krzysztof Jarosz Burmistrz Gozdnicy.

Burmistrz powitał zaproszonych przedstawicieli  służb policji i straży pożarnej oraz przybyłych mieszkańców miasta. Poinformował, że celem debaty jest zidentyfikowanie i przedstawienie skali i rodzaju zagrożeń, mających wpływ na sporządzenie „mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego”. Działania te są prowadzone z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Poprosił obecnych mieszkańców o aktywne włączenie się w debatę.

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu mł. insp. Daniel Gotthardt przedstawił prezentację multimedialną  dotyczą  mapy zagrożeń powiatu żagańskiego dostępną na stro-nie KPP Żagań file:///C:/Users/Burmistrz/Downloads/mapa_zagrozen_kpp_zagan.pdf . Ko-mendant poinformował, że wskaźnik zagrożenia przestępczością kryminalną na terenie po-wiatu żagańskiego oscyluje na poziomie 137,98 i jest niższy niż średni wskaźnik wojewódzki, a  na terenie Miasta Gozdnica odnotowano w 2015 roku 68 przestępstw ogółem, w tym 59 przestępstw kryminalnych. W zakresie przestępczości gospodarczej w 2015 roku  w Gozdnicy odnotowano 3 przestępstwa gospodarcze, przy wskaźniku dla całego powiatu 90,10 oraz 2 przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przy wskaźniku 14,12.

W sprawach o wykroczenia w 2015 roku Posterunek Policji w Iłowej odnotował 902 postępo-wania, przy 1990 postępowaniach w całym powiecie żagańskim. Na terenie działania Ko-mendy Powiatowej Policji w Żaganiu odnotowano 43 wypadki drogowe, w tym 10 ze skut-kiem śmiertelnym.

W dalszej części debaty mieszkańcy Miasta Gozdnica przestawiali swoje postulaty dotyczące poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dotyczyły one w szczególności:
•    zakłócania spokoju na skwerze przy Placu Wolności i położonym obok placu zabaw oraz na przystanku autobusowym przy ulicy Konopnickiej,
•    naruszania zakazu ruchu na ulicy Świerczewskiego pomiędzy skrzyżowaniami z ulica-mi Zacisze i Żeromskiego,
•    naruszania zakazu parkowania w pobliżu skrzyżowań na ulicach Zacisze i Świerczew-skiego, co utrudnia przejazd, szczególnie w dni targowe oraz w soboty,
•    braku oznakowania przejść dla pieszych i właściwego, wyraźnego oznakowania dróg,
•    wprowadzenia ograniczenia prędkości na drodze przy Gimnazjum Publicznym,
•    niebezpieczeństwa wynikającego z ruchu dużych pojazdów ciężarowych,
•    wprowadzenia monitoringu na terenie miasta,
•    zdarzeń wandalizmu i spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych,
•    zabezpieczenia pustostanów – porzuconych budynków na terenie miasta,
•    montażu spowalniaczy przy wjazdach na osiedla i przy szkołach
•    kontroli nieletnich zakupujących alkohol, papierosy i środki odurzające i sprzedawców tych artykułów,
•    kontroli osób odpowiedzialnych za osoby nieletnie przebywających poza miejscem zamieszkania po godz.22°°
•    przestrzegania przepisów regulaminu utrzymania porządku i czystości w mieście w zakresie sprzątania po zwierzętach domowych wyprowadzanych na spacer.

Zastępca Komendanta Policji oznajmił mieszkańcom, że postulaty dotyczące naruszania zaka-zu ruchu i parkowania znajdą odbicie w częstszych kontrolach drogowych. Zaproponował także zabezpieczenie wjazdów na ulicę Świerczewskiego barierami lub blokadami z kluczem dla przedsiębiorców i mieszkańców. W przypadku odpowiedzialności rodziców musi dojść do stwierdzenia rażącego zaniedbania obowiązków rodzicielskich, aby była możliwość ukarania rodzica.

Prosił również, by w przypadkach zakłócania ciszy nocnej lub ładu i porządku w budynkach mieszkalnych, osoby zgłaszające podawały swoje dane, gdyż ściganie sprawców w takich przypadkach może być realizowane tylko wtedy, gdy znany jest poszkodowany. Zgłaszanie takich zdarzeń w imieniu wspólnoty mieszkaniowa jest bezskuteczne, gdyż wspólnota nie mo-że być poszkodowaną.

Burmistrz potwierdził, że spotyka się z częstymi skargami dotyczącymi naruszania porządku w miejscach publicznych i rozważa różne możliwości przeciwdziałania tym zdarzeniom. I tak w sprawie Alei Sybiraków poprosił mieszkańców o opinię w sprawie pomysłu obustronnego usunięcia żywopłotu, który stwarza poczucie anonimowości w czasie nocnych libacji, a także usunięcie ławek ze środkowej części alei, które służą głównie do wygodnego imprezowania i nagminnie są niszczone. Ławki, po dwie z każdej strony, pozostałyby na początku i na końcu alei. Bezpośrednich interwencji w sprawach naruszania porządku może dokonywać tylko Po-licja lub Straż Miejska, dlatego w tegorocznym budżecie zaplanowano 10.000 zł na realizację porozumienia o dodatkowe, celowane patrole Policji w konkretnych sprawach.

Poinformował również, że oznakowanie poziome przejść dla pieszych planowane jest razem z remontami nawierzchni, a czekamy właśnie na rozstrzygnięcia konkursów na dofinansowanie remontów dróg w ramach tzw. „Schetynówek”, a równolegle także w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Brakujące znaki pionowe zostały już zakupione i niebawem pojawią się w miejscach wskazanych obowiązującymi organizacjami ruchu. Zrobią to pra-cownicy interwencyjni, a że zimą jest ich mniej, może to potrwać kilka tygodni. W zakresie zabezpieczania pustostanów, o których mówili mieszkańcy, nie są one własnością Miasta Gozdnica, więc wydatkowanie pieniędzy publicznych na ich zabezpieczanie jest nielegalne. W ostatnich dniach pracownicy interwencyjni zabezpieczyli jednak taką nieruchomość przy ul. Traugutta 1a, która straciła już duże fragmenty ścian zewnętrznych i grozi zawaleniem, ale możliwe to było dzięki bezpłatnemu przekazaniu przez firmy i osoby fizyczne materiałów ko-niecznych do wykonania prac. Burmistrz wyjaśnił również, że istnieją techniczne możliwości zainstalowania monitoringu, choć bez stałego podglądu na żywo i możliwości szybkiego wy-słania patrolu, będzie on mało przydatny. Jednak na ten czas wydaje się że miasto Gozdnica ma wiele pilniejszych potrzeb, na które należy przeznaczyć środki finansowe.

Kończąc debatę przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu st. kpt. Paweł Grzymała poinformował, że według raportu sporządzanego przez straż miasto Gozdnica jest gminą bezpieczną, nie stwierdza się interwencji związanych z ulatnianiem tlen-ku węgla, wypalanie traw, a w ciągu 2015 roku na terenie Miasta odnotowano 69 wyjazdów, które spowodowały  łącznie 20.000 zł strat.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW