Gozdnica

Twoje miasto ...

Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III w gminie Gozdnica"

Indywidualizacja - gimnastyka korekcyjnaZ końcem roku szkolnego 2012/2013 w Szkole Podstawowej w Gozdnicy zakończyła się realizacja projektu „INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I – III W GMINIE GOZDNICA”. Projekt zrealizowano z funduszy Unii Europejskiej, trwał trzy lata i dotyczył poszerzenia oferty zajęć pozalekcyjnych dla najmłodszych uczniów, którzy aktywnie uczestniczyli w zajęciach rozwijających z języka polskiego, matematyki i przyrody, zajęciach wyrównujących z matematyki i języka polskiego, komunikacji społecznej, terapii plastycznej, gimnastyce korekcyjnej. Udział w projekcie wyrównał szanse edukacyjne naszych wychowanków i pozwolił osiągnąć sukces szkolny na miarę możliwości każdego dziecka.

Koordynator projektu
Dorota Czajkowska

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Indywidualizacja - mam talent
Indywidualizacja - zajęcia w terenie

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW