Gozdnica

Twoje miasto ...

DODATEK ENERGETYCZNY

Od 1 stycznia 2014 r. gminy będą wypłacały nowe świadczenie jakim jest dodatek energetyczny. Jest to nowa forma wsparcia, którą wprowadziła ustawa z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 984). Zgodnie z ww. ustawą dodatek energetyczny będzie przysługiwał „odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej” t.j. osobom, którym przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966 ze zm.), które są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkują w miejscu dostarczania energii.

Wszelkich informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gozdnicy - pok. nr 3 oraz telefonicznie 68-3601144.

PROSIMY O NIEZWŁOCZNE SKŁADANIE WNIOSKÓW

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW